fbpx

Telerau Gwasanaeth

Telerau Gwasanaeth

Wedi'i Ddiweddaru Ddiwethaf: Hydref 1, 2019

Trosolwg

Gweithredir y wefan hon gan Keto-Mojo. Trwy gydol y wefan, mae'r termau “ni”, “ni” ac “ein” yn cyfeirio at Keto-Mojo. Mae Keto-Mojo yn cynnig y wefan hon, gan gynnwys yr holl wasanaethau, offer, technoleg, cynhyrchion, nodweddion, ac apiau symudol (gyda'i gilydd, y “Gwasanaethau”) sydd ar gael o'r wefan hon i chi, y defnyddiwr, yn amodol ar eich bod yn derbyn yr holl delerau, amodau, polisïau a hysbysiadau a nodir yma.

Trwy ymweld â'n gwefan a / neu brynu rhywbeth gennym ni, rydych chi'n cymryd rhan yn ein “Gwasanaeth” ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol (“Telerau Gwasanaeth”, “Telerau”), gan gynnwys y telerau ac amodau a pholisïau ychwanegol hynny. y cyfeirir ato yma a / neu ar gael gan hyperddolen. Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn yn berthnasol i holl ddefnyddwyr y wefan, gan gynnwys defnyddwyr heb gyfyngiad sy'n borwyr, gwerthwyr, cwsmeriaid, masnachwyr a / neu gyfranwyr cynnwys.

Darllenwch y Telerau Gwasanaeth hyn yn ofalus cyn cyrchu neu ddefnyddio ein gwefan. Trwy gyrchu neu ddefnyddio'r Gwasanaethau rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau Gwasanaeth hyn. Os na chytunwch â holl delerau ac amodau'r cytundeb hwn, yna ni chewch gyrchu'r wefan na defnyddio unrhyw Wasanaethau.

Bydd unrhyw nodweddion neu offer newydd sy'n cael eu hychwanegu at y siop gyfredol hefyd yn ddarostyngedig i'r Telerau Gwasanaeth. Gallwch adolygu'r fersiwn fwyaf cyfredol o'r Telerau Gwasanaeth ar unrhyw adeg ar y dudalen hon. Rydym yn cadw'r hawl i ddiweddaru, newid neu amnewid unrhyw ran o'r Telerau Gwasanaeth hyn trwy bostio diweddariadau a / neu newidiadau i'n gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd am newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o'r wefan neu fynediad iddi ar ôl postio unrhyw newidiadau yn golygu derbyn y newidiadau hynny.

RHYBUDD ARBITRATION: RYDYCH YN CYTUNO BOD YN DISGWYL RHWNG CHI AC NI FYDD YN CODI ALLAN O'R TELERAU GWASANAETH HON NEU YN BERTHNASOL GAN BINDIO, ARBITRATION UNIGOL AC RYDYCH YN RHOWCH EICH HAWLIAU I DREIAL DOSBARTH AC YN DOSBARTHU DOSBARTH DOSBARTHU ARBITRATION, FEL SET PELLACH FORTH HEREIN. ADRAN 18 ISOD WEDI MWY O WYBODAETH A SUT Y GALLWCH DEWIS ALLAN O ARBITRATION.

Adran 1 - Defnydd Derbyniol o'r Gwasanaethau

Trwy gytuno i'r Telerau Gwasanaeth hyn, rydych chi'n cynrychioli eich bod chi o leiaf yn oed y mwyafrif yn eich awdurdodaeth preswylio, neu mai chi yw oedran y mwyafrif yn eich awdurdodaeth breswyl a'ch bod wedi rhoi eich caniatâd i ni ganiatáu unrhyw un o'ch dibynyddion bach i ddefnyddio'r Gwasanaethau.

Trwy ddefnyddio neu gyrchu'r Gwasanaethau, rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu na fyddwch:

 • defnyddio ein cynnyrch at unrhyw bwrpas anghyfreithlon, anghyfreithlon neu anawdurdodedig, neu i ofyn i eraill berfformio neu gymryd rhan mewn unrhyw weithredoedd anghyfreithlon
 • uwchlwytho neu drosglwyddo firysau, mwydod, neu unrhyw fath arall o god maleisus a fydd neu a all gael ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd a fydd yn effeithio ar ymarferoldeb neu weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd
 • ceisio neu analluogi, gorlwytho, difrodi, amharu neu ddiystyru'r Gwasanaethau neu ymyrryd â defnydd parti arall o'r Gwasanaethau, gan gynnwys unrhyw gydrannau diogelwch.
 • defnyddio'r Gwasanaethau at unrhyw bwrpas masnachol
 • camliwio'ch hunaniaeth neu gysylltiad mewn unrhyw ffordd (gan gynnwys, heb gyfyngiad, trwy ddefnyddio cyfeiriadau e-bost neu enwau defnyddwyr sy'n gysylltiedig ag unrhyw berson naturiol arall nad ydych chi)
 • "coesyn" neu aflonyddu defnyddiwr arall fel arall
 • uwchlwytho, postio, e-bostio, rhannu, neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd fel arall i naill ai Keto-Mojo neu blatfform trydydd parti (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol) a allai fod yn aflonyddu, yn dilorni, neu fel arall yn cyfyngu ar ddefnydd neu fwynhad defnyddiwr arall o'r Gwasanaethau.

Yn ogystal, fe'ch gwaharddir rhag defnyddio'r wefan neu ei chynnwys:

 • i fynd yn groes i unrhyw reoliadau, rheolau, deddfau neu ordinhadau rhyngwladol, ffederal, taleithiol neu wladwriaethol
 • aflonyddu, cam-drin, sarhau, niweidio, difenwi, athrod, dilorni, dychryn, neu wahaniaethu ar sail rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, ethnigrwydd, hil, oedran, tarddiad cenedlaethol, neu anabledd
 • cyflwyno gwybodaeth anwir neu gamarweiniol
 • i gasglu neu olrhain gwybodaeth bersonol eraill
 • i sbam, phish, pharm, esgus, pry cop, cropian, neu grafu
 • at unrhyw bwrpas anweddus neu anfoesol
 • ymyrryd â neu osgoi nodweddion diogelwch y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd

Os byddwch chi'n dewis, neu'n cael enw defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o'n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o'r fath yn gyfrinachol, a rhaid i chi beidio â'i datgelu i unrhyw berson neu endid arall. Rydych yn cydnabod bod eich cyfrif yn bersonol i chi ac rydych yn cytuno i beidio â rhoi mynediad i unrhyw berson arall i'r Gwasanaethau neu ddognau o'r Gwasanaethau gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr, cyfrinair neu wybodaeth ddiogelwch arall. Rydych yn cytuno i roi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw fynediad heb awdurdod i'ch enw defnyddiwr neu gyfrinair neu unrhyw ddefnydd arall o dorri diogelwch.

Bydd torri neu dorri unrhyw un o'r Telerau yn arwain at derfynu'ch Gwasanaethau ar unwaith. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno mai chi yn unig sy'n gyfrifol am (ac nad oes gan Keto-Mojo unrhyw gyfrifoldeb i chi nac i unrhyw drydydd parti am) dorri unrhyw rwymedigaethau o dan y Telerau hyn ac am y canlyniadau (gan gynnwys unrhyw golled neu ddifrod y mae Keto-Mojo yn ei wneud). gall ddioddef) o unrhyw doriad o'r fath. Rydych yn cytuno i amddiffyn ac indemnio Keto-Mojo a'i gysylltiadau yn erbyn unrhyw atebolrwydd, costau neu iawndal sy'n codi o dorri'r sylw.

Adran 2 - Amodau Cyffredinol

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod gwasanaeth i unrhyw un am unrhyw reswm ar unrhyw adeg.

Diogelwch. Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch corfforol, technegol a gweinyddol i warchod rhag datgelu heb awdurdod neu fynediad i'ch gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydych yn cydnabod bod mesurau diogelwch diogelwch, yn ôl eu natur, yn gallu mynd o amgylch ac nid yw ac ni all Keto-Mojo warantu na fydd pobl anawdurdodedig yn gallu goresgyn gwybodaeth bersonol amdanoch (ee, hacwyr) a all ei defnyddio. firysau, mwydod, ceffylau trojan, a data a meddalwedd annymunol a maleisus arall i gael mynediad i'n Gwasanaethau neu niweidio. Rydych chi'n deall y gall eich cynnwys (heb gynnwys gwybodaeth cerdyn credyd) gael ei drosglwyddo heb ei amgryptio ac yn cynnwys (a) trosglwyddiadau dros rwydweithiau amrywiol; a (b) newidiadau i gydymffurfio ac addasu i ofynion technegol rhwydweithiau neu ddyfeisiau cysylltu. Mae gwybodaeth cardiau credyd bob amser yn cael ei hamgryptio wrth drosglwyddo dros rwydweithiau.

Eich Hawliau Perchnogol. Trwy uwchlwytho gwybodaeth i'r Gwasanaeth neu gyflwyno unrhyw ddeunyddiau i ni, rydych chi'n rhoi (neu'n gwarantu bod perchennog hawliau o'r fath yn benodol wedi rhoi hawl a thrwydded barhaol, fyd-eang, heb freindal, anadferadwy, anghynhwysol, i Keto-Mojo, atgynhyrchu, addasu, arddangos, addasu, cyhoeddi a chyfieithu eich gwybodaeth i'n galluogi i weithredu'r Gwasanaethau ac i wneud eich gwybodaeth yn hygyrch i chi a defnyddwyr eraill. Os dewiswch rannu unrhyw sampl gorfforol gyda ni i'w phrofi neu ei dadansoddi, rydych chi'n rhoi caniatâd i Keto-Mojo a'i gontractwyr, olynwyr ac aseiniaid dynnu gwybodaeth o'ch sampl, a datgelu'r canlyniadau i chi ac i eraill rydych chi'n eu hawdurdodi'n benodol.

Mae'r penawdau a ddefnyddir yn y cytundeb hwn wedi'u cynnwys er hwylustod yn unig ac ni fyddant yn cyfyngu nac yn effeithio ar y Telerau hyn fel arall.

Adran 3 - Hawliau eiddo deallusol

Mae'r Gwasanaethau'n cynnwys deunydd, fel meddalwedd, testun, graffeg, delweddau, fideo, sain a deunydd arall (gyda'i gilydd, “Cynnwys”). Ni chaniateir copïo, atgynhyrchu, addasu, ailgyhoeddi, uwchlwytho, postio, trosglwyddo, ailargraffu na dosbarthu unrhyw Gynnwys o'r Gwasanaethau mewn unrhyw ffordd heb ganiatâd ysgrifenedig penodol Keto-Mojo, ac eithrio y gallwch lawrlwytho neu argraffu nifer gyfyngedig o gopïau. o'r Gwasanaethau at eich defnydd personol, anfasnachol, cartref yn unig, ar yr amod eich bod yn cadw'r holl hysbysiadau hawlfraint a pherchnogol eraill yn gyfan. Efallai y bydd y Cynnwys yn eiddo i ni neu gellir ei ddarparu trwy drefniadau gydag eraill, gan gynnwys defnyddwyr eraill y Gwasanaethau neu ddarparwyr cynnwys trydydd parti. Diogelir y Cynnwys gan hawlfraint o dan gyfreithiau'r Unol Daleithiau a thramor. Gall defnydd anawdurdodedig o'r Cynnwys dorri hawlfraint, nod masnach a deddfau eraill. Ein henw, brandiau, logos, sloganau a nodau masnach eraill yw ein nodau masnach. Mae pob enw, brand, logos, enw cynnyrch a gwasanaeth arall, a dyluniad sy'n ymddangos ar y Gwasanaethau yn nodau masnach eu priod berchnogion. Ni chewch ddefnyddio nodau masnach o'r fath heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

 • Efallai y bydd eich cyfrifiadur yn storio copïau o'r Cynnwys mewn RAM dros dro sy'n atodol i'ch mynediad at y deunyddiau hynny a'u gweld.
 • Gallwch storio ffeiliau sy'n cael eu storio'n awtomatig gan eich porwr gwe at ddibenion gwella arddangos.
 • Os ydym yn darparu cymwysiadau bwrdd gwaith, symudol neu gymwysiadau eraill i'w lawrlwytho, gallwch lawrlwytho un copi i'ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun yn unig.
 • Os ydym yn darparu nodweddion cyfryngau cymdeithasol, megis caniatáu ichi rannu eitemau y dewch o hyd iddynt yn ein hadran newyddion trwy gysylltiadau cyfryngau cymdeithasol yn y swyddi hynny, gallwch gymryd unrhyw gamau a alluogir gan nodweddion o'r fath.

Rhaid i chi beidio â:

 • Addasu copïau o unrhyw Gynnwys o'r Gwasanaethau;
 • Defnyddiwch unrhyw ddarluniau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu sain neu unrhyw graffeg ar wahân i'r testun cysylltiedig;
 • Dileu neu newid unrhyw hawlfraint, nod masnach neu hysbysiadau hawliau perchnogol eraill o gopïau o ddeunyddiau o'r Gwasanaethau; neu,
 • Cyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o'r Gwasanaethau neu unrhyw Gynnwys sydd ar gael trwy'r Gwasanaethau at unrhyw ddibenion masnachol.

Adran 4 - Cywirdeb, Cyflawnrwydd a Phrydlondeb Gwybodaeth

Nid ydym yn gyfrifol os nad yw'r wybodaeth sydd ar gael ar y wefan hon yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol. Darperir y deunydd ar y wefan hon er gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni ddylid dibynnu arno na'i ddefnyddio fel yr unig sail ar gyfer gwneud penderfyniadau heb ymgynghori â ffynonellau gwybodaeth sylfaenol, mwy cywir, mwy cyflawn neu fwy amserol. Mae unrhyw ddibyniaeth ar y deunydd ar y wefan hon ar eich risg eich hun.

Nid yw Keto-Mojo yn ddarparwr gofal iechyd. Mae'r wybodaeth a ddarperir gan Keto-Mojo at ddibenion gwella'ch lles yn unig ac ni fwriedir iddi ddarparu cyngor meddygol, diagnosis na thriniaeth. Mae'r Cynnwys a'r Gwasanaethau (gan gynnwys unrhyw gyngor, dadansoddiad, neu ragfynegiadau a ddarparwn i chi) at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'r Gwasanaethau wedi'u cynllunio i helpu i gefnogi'r dewisiadau cysylltiedig ag iechyd a wnewch. Eich dewisiadau chi yw'r dewisiadau hyn ac efallai y bydd angen cyngor darparwr gofal iechyd arnynt. Ni fwriedir i'r Cynnwys gymryd lle cyngor meddygol proffesiynol, diagnosis, na thriniaeth nac argymhelliad ynghylch meddyginiaeth.

Gall y wefan hon gynnwys gwybodaeth hanesyddol benodol. Nid yw gwybodaeth hanesyddol, o reidrwydd, yn gyfredol ac fe'i darperir ar gyfer eich cyfeirnod yn unig. Rydym yn cadw'r hawl i addasu cynnwys y wefan hon ar unrhyw adeg, ond nid oes rheidrwydd arnom i ddiweddaru unrhyw wybodaeth ar ein gwefan. Rydych yn cytuno mai eich cyfrifoldeb chi yw monitro newidiadau i'n gwefan.

Efallai y byddwn hefyd, yn y dyfodol, yn cynnig gwasanaethau a / neu nodweddion newydd trwy'r wefan (gan gynnwys rhyddhau offer ac adnoddau newydd). Bydd nodweddion a / neu wasanaethau newydd o'r fath hefyd yn ddarostyngedig i'r Telerau Gwasanaeth hyn.

DARPARIR Y GWASANAETHAU A'R CYNNWYS GAN KETO-MOJO (A'I TRWYDDEDAU A CHYFLENWYR) AR SAIL “FEL Y MAE” A HEB RHYBUDDION UNRHYW FYNEGOL NAILL AI NEU'N GWEITHREDU. I'R DIBEN LLAWN PURSUANT CYFREITHIOL I GYFRAITH GYMWYS, KETO-MOJO (A'I TRWYDDEDWYR A CHYFLENWYR) YN DATGELU POB RHYFEDD, MYNEGAI NEU'N GWEITHREDU, GAN GYNNWYS, OND NID YW'N CYFYNGEDIG I, RHYBUDDION GWEITHGAREDDAU GWEITHGAREDDAU GWEITHGAREDDAU GWEITHGAREDDAU GWEITHGAREDDOL. FFITRWYDD AM DDIBEN RHANBARTHOL. NID YW KETO-MOJO YN RHYBUDDIO nac YN GWNEUD UNRHYW SYLWADAU YNGHYLCH Y DEFNYDD NEU GANLYNIADAU DEFNYDD Y GWASANAETHAU NEU GYNNWYS MEWN TELERAU EU CYWIRDEB, HYGYRCHEDD, PERTHNASEDD, NEU ERAILL. NI ALL Y GYFRAITH CYMHWYSOL GANIATÁU RHYFEDD RHYBUDDION GWEITHREDOL, FELLY NI ALL Y GWAHARDD UCHOD YN YMGEISIO I CHI.

Adran 5 - Addasiadau i'r Gwasanaeth a'r Prisiau

Gall argaeledd gwasanaethau, prisiau a gwybodaeth gysylltiedig ag amser sy'n ymddangos ar y Gwasanaethau newid heb rybudd. Nid yw Keto-Mojo yn gyfrifol am unrhyw newidiadau o'r fath ac mae'n eich cynghori i gadarnhau'r holl dermau penodol sy'n ymddangos ar neu trwy'r Gwasanaethau cyn gweithredu'n ddibynnol ar delerau o'r fath. Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg i addasu neu derfynu'r Gwasanaeth (neu unrhyw ran neu gynnwys ohono) heb rybudd ar unrhyw adeg.

Ni fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw newid, newid prisiau, atal neu ddirwyn y Gwasanaeth i ben.

Adran 6 - Cynhyrchion neu Wasanaethau (os yw'n berthnasol)

Efallai y bydd rhai cynhyrchion neu wasanaethau ar gael ar-lein yn unig trwy'r wefan. Efallai mai meintiau cyfyngedig sydd gan y cynhyrchion neu'r gwasanaethau hyn ac maent yn destun dychwelyd neu gyfnewid yn unig yn ôl ein Polisi Dychwelyd.

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i arddangos lliwiau a delweddau ein cynhyrchion sy'n ymddangos yn y siop mor gywir â phosibl. Ni allwn warantu y bydd arddangosfa eich monitor cyfrifiadur o unrhyw liw yn gywir.

Rydym yn cadw'r hawl, ond nid oes rheidrwydd arnom, i gyfyngu gwerthiant ein cynnyrch neu Wasanaethau i unrhyw berson, rhanbarth daearyddol neu awdurdodaeth. Efallai y byddwn yn arfer yr hawl hon fesul achos. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu ar unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a gynigiwn. Gall pob disgrifiad o gynhyrchion neu brisio cynnyrch newid ar unrhyw adeg heb rybudd, yn ôl ein disgresiwn ni yn unig. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu unrhyw gynnyrch ar unrhyw adeg. Mae unrhyw gynnig am unrhyw gynnyrch neu wasanaeth a wneir ar y wefan hon yn ddi-rym pan waherddir hynny.

Nid ydym yn gwarantu y bydd ansawdd unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau, gwybodaeth, neu ddeunydd arall a brynir neu a gafwyd gennych yn cwrdd â'ch disgwyliadau, nac y bydd unrhyw wallau yn y Gwasanaeth yn cael eu cywiro.

Efallai y byddwn, o bryd i'w gilydd, yn cynnal, yn cynnal, yn cefnogi, neu'n cysylltu Gwasanaethau Keto-Mojo â sesiynau ysgubo, hyrwyddiadau, cystadlaethau, rhoddion, neu gyfleoedd gwobrwyo eraill (gyda'n gilydd “Cystadlaethau”). Bydd Cystadlaethau o'r fath yn cael eu llywodraethu gan delerau ychwanegol, a gallant fod yn destun cyfyngiadau yn seiliedig ar eich lleoliad. Mae Keto-Mojo yn cadw'r hawl i gyfyngu, atal, neu ganslo unrhyw Gystadleuaeth heb rybudd.

Adran 7 - Cywirdeb Bilio a Gwybodaeth Gyfrif

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw orchymyn rydych chi'n ei roi gyda ni. Efallai y byddwn, yn ôl ein disgresiwn llwyr, yn cyfyngu neu'n canslo meintiau a brynir fesul person, fesul cartref neu fesul archeb. Gall y cyfyngiadau hyn gynnwys archebion a osodir gan neu o dan yr un cyfrif cwsmer, yr un cerdyn credyd, a / neu archebion sy'n defnyddio'r un cyfeiriad bilio a / neu longau. Os byddwn yn newid neu'n canslo archeb, gallwn geisio eich hysbysu trwy gysylltu â'r e-bost a / neu'r cyfeiriad bilio / rhif ffôn a ddarparwyd ar yr adeg y gwnaed yr archeb. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu neu wahardd gorchmynion yr ymddengys, yn ein barn ni yn unig, eu bod yn cael eu gosod gan ddelwyr, ailwerthwyr neu ddosbarthwyr.

Rydych yn cytuno i ddarparu gwybodaeth brynu a chyfrif gyfredol, gyflawn a chywir ar gyfer pob pryniant a wneir yn ein siop. Rydych yn cytuno i ddiweddaru'ch cyfrif a gwybodaeth arall yn brydlon, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost a rhifau cardiau credyd a dyddiadau dod i ben, fel y gallwn gwblhau eich trafodion a chysylltu â chi yn ôl yr angen. Os na fyddwch yn diweddaru unrhyw ran o'r wybodaeth uchod yn brydlon, rydych yn cytuno y gallwn barhau i godi tâl arnoch am unrhyw ddefnydd o'r Gwasanaeth o dan eich cyfrif bilio oni bai eich bod wedi terfynu'ch Gwasanaeth.

Am fwy o fanylion, adolygwch ein Polisi Dychwelyd.

Adran 8 - Dolenni, Cynnwys ac Offer Trydydd Parti

Nid ydym yn gyfrifol am archwilio na gwerthuso unrhyw gynhyrchion, cyngor na gwasanaethau a gynigir gan unrhyw drydydd partïon y mae eu heiconau, cynhyrchion, cyngor, gwasanaethau, offer, neu hypergysylltiadau yn ymddangos ar neu trwy'r Gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys dolenni sydd wedi'u cynnwys mewn hysbysebion, gan gynnwys hysbysebion baner a dolenni noddedig. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno ein bod yn darparu mynediad at offer o'r fath “ag sydd” ac “fel sydd ar gael” heb unrhyw warantau, sylwadau nac amodau o unrhyw fath a heb unrhyw ardystiad. Ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd o gwbl sy'n deillio o'ch defnydd o offer dewisol trydydd parti neu'n ymwneud ag ef.

Mae unrhyw ddefnydd gennych chi o offer dewisol a gynigir trwy'r wefan yn gyfan gwbl ar eich risg a'ch disgresiwn eich hun a dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r telerau y darperir offer gan y darparwr / darparwyr trydydd parti perthnasol, ac yn eu cymeradwyo. Nid yw cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti a gynrychiolir ar y Gwasanaethau o reidrwydd yn cael eu cymeradwyo na'u hargymell gan Keto-Mojo ac rydym yn gwadu'r holl gyfrifoldeb ynghylch perfformiad neu ddefnyddio cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti. Nid ydym yn atebol am unrhyw niwed neu iawndal sy'n gysylltiedig â phrynu neu ddefnyddio nwyddau, gwasanaethau, adnoddau, cynnwys, neu unrhyw drafodion eraill a wneir mewn cysylltiad ag unrhyw wefannau trydydd parti.

Adran 9 - Sylwadau Defnyddwyr, Adborth a Chyflwyniadau Eraill

Os byddwch chi, ar ein cais ni neu heb gais gennym ni, yn anfon rhai cyflwyniadau penodol (er enghraifft ceisiadau cystadleuaeth) neu os ydych chi'n anfon syniadau creadigol, awgrymiadau, cynigion, cynlluniau, neu ddeunyddiau eraill, p'un ai ar-lein, trwy e-bost, trwy'r post, neu fel arall (ar y cyd, 'sylwadau'), rydych chi'n cytuno y gallwn ni, ar unrhyw adeg, heb gyfyngiad, golygu, copïo, cyhoeddi, dosbarthu, cyfieithu ac fel arall ddefnyddio unrhyw sylwadau rydych chi'n eu hanfon atom ni. Nid ydym ac ni fyddwn o dan unrhyw rwymedigaeth (1) i gynnal unrhyw sylwadau yn gyfrinachol; (2) talu iawndal am unrhyw sylwadau; neu (3) ymateb i unrhyw sylwadau.

Efallai y byddwn, ond nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth i, fonitro, golygu neu dynnu cynnwys yr ydym yn penderfynu yn ôl ein disgresiwn llwyr yn anghyfreithlon, yn dramgwyddus, yn fygythiol, yn enllibus, yn ddifenwol, yn pornograffig, yn anweddus neu'n annymunol fel arall neu'n torri eiddo deallusol unrhyw barti neu'r Telerau Gwasanaeth hyn. .

Rydych yn cytuno na fydd eich sylwadau yn torri unrhyw hawl unrhyw drydydd parti, gan gynnwys hawlfraint, nod masnach, preifatrwydd, personoliaeth neu hawl bersonol neu berchnogol arall. Rydych yn cytuno ymhellach na fydd eich sylwadau yn cynnwys deunydd enllibus neu anghyfreithlon, ymosodol neu anweddus, nac yn cynnwys unrhyw firws cyfrifiadurol neu ddrwgwedd arall a allai effeithio ar weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig mewn unrhyw ffordd. Ni chewch ddefnyddio cyfeiriad e-bost ffug, esgus eich bod yn rhywun heblaw chi eich hun, neu fel arall ein camarwain ni neu drydydd partïon ynghylch tarddiad unrhyw sylwadau. Chi sy'n llwyr gyfrifol am unrhyw sylwadau a wnewch a'u cywirdeb. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw sylwadau a bostiwyd gennych chi nac unrhyw drydydd parti.

Adran 10 - Gwybodaeth Bersonol

Mae ein casglu, defnyddio, a throsglwyddo gwybodaeth bersonol trwy'r Gwasanaeth yn cael ei lywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd. Gweld ein Polisi Preifatrwydd yma.

Adran 11 - Gwallau, Gwallau a Hepgoriadau

Weithiau gall fod gwybodaeth ar ein gwefan neu yn y Gwasanaeth sy'n cynnwys gwallau argraffyddol, gwallau neu hepgoriadau a allai ymwneud â disgrifiadau cynnyrch, prisio, hyrwyddiadau, cynigion, taliadau cludo cynnyrch, amseroedd cludo ac argaeledd. Rydym yn cadw'r hawl i gywiro unrhyw wallau, gwallau neu hepgoriadau, ac i newid neu ddiweddaru gwybodaeth neu ganslo archebion os yw unrhyw wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig yn anghywir ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw (gan gynnwys ar ôl i chi gyflwyno'ch archeb) .

Nid ydym yn ymrwymo i ddiweddaru, diwygio nac egluro gwybodaeth yn y Gwasanaeth nac ar unrhyw wefan gysylltiedig, gan gynnwys heb gyfyngiad, gwybodaeth brisio, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Ni ddylid cymryd bod dyddiad diweddaru neu adnewyddu penodol yn y Gwasanaeth nac ar unrhyw wefan gysylltiedig yn nodi bod yr holl wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig wedi'i haddasu neu ei diweddaru.

Adran 12 - Ymwadiad Gwarantau; Cyfyngiad Atebolrwydd

NID YW KETO-MOJO YN RHYBUDDIO BYDD Y SWYDDOGAETHAU A GYNHALIWYD AR Y GWASANAETHAU AC AR GAEL DRWY'R GWASANAETHAU YN ANHYSBYS NEU YN RHAD AC AM DDIM, BYDD Y DIFFYGION YN GYWIR, NEU FOD Y GWASANAETHAU NEU'R GWASANAETH SY'N GWNEUD EU CYFLWYNO.

Rydych yn cytuno y gallwn symud y gwasanaeth o bryd i'w gilydd am gyfnodau amhenodol neu ganslo'r gwasanaeth ar unrhyw adeg, heb rybudd i chi.

Ni fydd Keto-Mojo, ein cyfarwyddwyr, swyddogion, gweithwyr, cysylltiedigion, asiantau, contractwyr, interniaid, cyflenwyr, darparwyr gwasanaeth neu drwyddedwyr yn atebol am unrhyw anaf, colled, hawliad, nac unrhyw uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, cosbol, arbennig mewn unrhyw achos. , neu iawndal canlyniadol o unrhyw fath, gan gynnwys, heb gyfyngiad elw a gollwyd, refeniw a gollwyd, arbedion a gollwyd, colli data, costau amnewid, neu unrhyw iawndal tebyg, p'un a ydynt wedi'u seilio mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), atebolrwydd caeth neu fel arall, yn codi o'ch defnydd o unrhyw un o'r gwasanaeth neu unrhyw gynhyrchion a gaffaelwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth, neu ar gyfer unrhyw hawliad arall sy'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â'ch defnydd o'r gwasanaeth neu unrhyw gynnyrch, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw wallau neu hepgoriadau mewn unrhyw gynnwys, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a achoswyd o ganlyniad i ddefnyddio'r gwasanaeth neu unrhyw gynnwys (neu gynnyrch) a bostiwyd, a drosglwyddwyd, neu sydd ar gael fel arall trwy'r gwasanaeth, hyd yn oed os cânt wybod am eu posibilrwydd. Oherwydd nad yw rhai taleithiau neu awdurdodaethau yn caniatáu eithrio neu gyfyngu atebolrwydd am iawndal canlyniadol neu atodol, mewn gwladwriaethau neu awdurdodaethau o'r fath, bydd ein hatebolrwydd yn gyfyngedig i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

Adran 13 - Indemniad

Rydych yn cytuno i indemnio, amddiffyn a dal Keto-Mojo diniwed a'n rhiant, is-gwmnïau, cysylltiedigion, partneriaid, swyddogion, cyfarwyddwyr, asiantau, contractwyr, trwyddedwyr, darparwyr gwasanaeth, isgontractwyr, cyflenwyr, interniaid a gweithwyr, yn ddiniwed o unrhyw hawliad neu alw, gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol, a wnaed gan unrhyw drydydd parti oherwydd eich bod wedi torri'r Telerau Gwasanaeth hyn neu'r dogfennau y maent yn eu hymgorffori trwy gyfeirio atynt, neu eich tramgwydd o unrhyw gyfraith neu hawliau trydydd parti.

Adran 14 - Difrifoldeb

Os penderfynir bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Gwasanaeth hyn yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu'n anorfodadwy, bydd darpariaeth o'r fath yn orfodadwy i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, a bernir bod y gyfran na ellir ei gorfodi yn cael ei thorri o'r Telerau hyn Gwasanaeth, ni fydd penderfyniad o'r fath yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd unrhyw ddarpariaethau eraill sy'n weddill.

Adran 15 - Terfynu

Bydd rhwymedigaethau a rhwymedigaethau'r partïon yr aethpwyd iddynt cyn y dyddiad terfynu yn goroesi terfynu'r cytundeb hwn at bob pwrpas. Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn yn effeithiol oni bai eich bod chi neu ni yn eu terfynu. Gallwch derfynu’r Telerau Gwasanaeth hyn ar unrhyw adeg trwy ein hysbysu nad ydych am ddefnyddio ein Gwasanaethau mwyach, neu pan fyddwch yn rhoi’r gorau i ddefnyddio ein gwefan.

Os methwch, neu os ydym yn amau eich bod wedi methu, â chydymffurfio ag unrhyw un o delerau neu ddarpariaethau'r Telerau Gwasanaeth hyn, yn ein barn ni yn unig, gallwn hefyd derfynu'r cytundeb hwn ar unrhyw adeg heb rybudd a byddwch yn parhau i fod yn atebol am yr holl symiau sy'n ddyledus i a chan gynnwys y dyddiad terfynu; a / neu yn unol â hynny gall wrthod mynediad i'ch Gwasanaethau (neu unrhyw ran ohonynt).

Bydd darpariaethau'r Telerau hyn sy'n ymwneud â diogelwch, sylwadau a gwarantau, aseiniad, gweithgareddau gwaharddedig, hawlfreintiau, nodau masnach, ymwadiad, cyfyngu atebolrwydd, indemniad, datrys anghydfod a materion awdurdodaethol yn goroesi unrhyw derfyniad o'r fath. Rydych yn cytuno, os bydd eich defnydd o'r Wefan hon neu'r Gwasanaethau yn cael ei therfynu yn unol â'r Telerau hyn, ni fyddwch yn ceisio defnyddio'r Wefan hon na'n Gwasanaethau, ac yn cytuno ymhellach, os byddwch yn torri'r cyfyngiad hwn ar ôl cael ei derfynu, y byddwch yn indemnio ac yn dal Keto -Mojo yn ddiniwed o unrhyw atebolrwydd a all godi felly.

Adran 16 - Cytundeb Cyfan

Ni fydd ein methiant i arfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn y Telerau Gwasanaeth hyn yn ildiad o'r hawl neu'r ddarpariaeth honno.

Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn ac unrhyw bolisïau neu reolau gweithredu a bostiwyd gennym ar y wefan hon neu mewn perthynas â'r Gwasanaeth yn ffurfio'r cytundeb a'r ddealltwriaeth gyfan rhyngoch chi a ni ac yn llywodraethu eich defnydd o'r Gwasanaeth, gan ddisodli unrhyw gytundebau, cyfathrebiadau a chynigion blaenorol neu gyfoes. , boed ar lafar neu'n ysgrifenedig, rhyngoch chi a ni (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw fersiynau blaenorol o'r Telerau Gwasanaeth).

Ni ddehonglir unrhyw amwysedd wrth ddehongli'r Telerau Gwasanaeth hyn yn erbyn y parti drafftio.

Adran 17 - Cyfraith Lywodraethol

Bydd y Telerau Gwasanaeth hyn ac unrhyw gytundebau ar wahân lle rydym yn darparu Gwasanaethau i chi yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â deddfau California.

Adran 18 - Datrys Anghydfod

DARLLENWCH YR ADRAN HON 18 OHERWYDD OHERWYDD BYDD YN EI ENNILL EICH HAWLIAU CYFREITHIOL YN SYLWEDDOL, GAN GYNNWYS EICH HAWL I FFEILIO CYFREITHIAU YN Y LLYS. MAE'R ADRAN 18 HON YN GOFYN I CHI CYTUNO I BENDERFYNU POB DISPUTES RHWNG NI DRWY FUDDIO ARBITRATION UNIGOL.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi anghydfod neu hawliad yn ein herbyn sy'n codi o'ch defnydd o'r Gwasanaethau neu o dan y Telerau hyn, rydych chi'n cytuno i drafod y mater yn anffurfiol gyda ni am o leiaf 30 diwrnod. I wneud hynny, rhaid i chi roi rhybudd ysgrifenedig i ni, a fydd yn cynnwys eich enw llawn a'ch gwybodaeth gyswllt, natur a sail sy'n arwain at eich anghydfod neu hawliad a'ch penderfyniad arfaethedig, a anfonir i'r cyfeiriad isod.

Os ydych chi wedi'ch lleoli yn, wedi'ch lleoli yn, bod gennych swyddfeydd mewn, neu'n gwneud busnes mewn awdurdodaeth lle mae'r adran hon yn orfodadwy, rydych chi'n deall ac yn cytuno bod unrhyw anghydfod, hawliad, neu ddadl sy'n codi o dan neu mewn cysylltiad â'r Telerau hyn, gan gynnwys eich defnyddio a mynediad at y Gwasanaethau neu unrhyw gynnwys arall, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, honiadau a oedd unrhyw wasanaethau a roddwyd gan Keto-Mojo neu bersonau a gyflogir neu a gyflogwyd gan Keto-Mojo yn ddiangen neu'n anawdurdodedig neu a oeddent yn amhriodol, yn esgeulus neu'n anghymwys. wedi'u rendro, yn cael eu datrys yn derfynol ac yn gyfan gwbl trwy gyflafareddu rhwymol o dan Reolau Cyflafareddu Masnachol a Gweithdrefnau Cyfryngu Cymdeithas Cyflafareddu America (“AAA”) a Gweithdrefnau Atodol Anghydfodau sy'n Gysylltiedig â Defnyddwyr, ac nid trwy broses achos cyfreithiol neu droi at lys, ac eithrio fel cyfraith California. yn darparu ar gyfer adolygiad barnwrol o achos cyflafareddu. Mae pob plaid yn cadw'r hawl i geisio rhyddhad gwaharddol neu ryddhad ecwitïol arall mewn llys awdurdodaeth gymwys i atal torri, camymddwyn neu dorri hawlfreintiau, nodau masnach, cyfrinachau masnach, patentau neu hawliau eiddo deallusol plaid eraill. Eich cyfrifoldeb chi yw talu unrhyw ffioedd ffeilio, gweinyddol a chyflafareddu AAA fel y nodir yn Rheolau AAA.

RYDYCH CHI'N CYDNABOD AC YN CYTUNO BOD Y DDAU BARTNON I'R TELERAU YN RHOI'R HAWL I DREIAL GAN JURY NEU YN RHANBARTHOL FEL AELOD PLAINTIFF NEU DOSBARTH YN UNRHYW WEITHRED DOSBARTH PURPORTED NEU ACHOSI CYNRYCHIOLYDDOL. Mae'r partïon yn cytuno ymhellach y bydd gan y cyflafareddwr, ac nid unrhyw lys neu asiantaeth ffederal, y wladwriaeth neu leol, awdurdod unigryw i ddatrys unrhyw anghydfod sy'n ymwneud â dehongli, cymhwysedd, gorfodadwyedd neu ffurfio'r cytundeb hwn i gymrodeddu. Bydd unrhyw ddadlau neu hawliad o'r fath yn cael ei gymrodeddu ar sail unigol, oni bai bod y ddau barti yn cytuno'n ysgrifenedig fel arall. Bydd y cyflafareddiad yn cael ei gynnal yn Sir Napa, California, UDA

Os nad ydych wedi'ch lleoli yn, nad ydych wedi'ch lleoli, nad oes gennych swyddfeydd yn yr Unol Daleithiau, ac nad ydych yn gwneud busnes, bydd unrhyw gyflafareddiad rhyngoch chi a Keto-Mojo yn cael ei setlo o'r diwedd o dan Reolau Cyflafareddu Siambr Ryngwladol Masnach (“Rheolau ICC”) gan un neu fwy o gymrodeddwyr a benodir yn unol â Rheolau ICC ac a weinyddir gan Lys Cyflafareddu Rhyngwladol y Siambr Fasnach Ryngwladol. Rydych yn cytuno y bydd cyflafareddiad o'r fath wedi'i leoli yn Ardal Ogleddol California, ac yn ildio unrhyw wrthwynebiad i'r awdurdodaeth neu'r lleoliad hwnnw.

Mae'r ddarpariaeth gymrodeddu hon yn cael ei llywodraethu gan y Ddeddf Cyflafareddu Ffederal. Gallwch optio allan o'r ddarpariaeth gyflafareddu hon cyn pen 30 diwrnod o'r dyddiad y gwnaethoch gytuno i'r Telerau hyn gyntaf. I optio allan, rhaid i chi anfon eich enw, cyfeiriad preswylio a chyfeiriad e-bost a ddefnyddir ar gyfer eich cyfrif Keto-Mojo, a datganiad clir eich bod am optio allan o'r darpariaethau cyflafareddu hyn i Keto-Mojo, 952 School Street, Napa, California 94559 Os dewiswch dynnu'n ôl o'r ddarpariaeth gymrodeddu, bydd holl ddarpariaethau eraill y Telerau yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn.

Os bydd hawliad yn mynd yn ei flaen yn y llys yn hytrach na chyflafareddu am unrhyw reswm, mae pob parti yn ildio unrhyw hawl i dreial rheithgor. Rydych yn cytuno i'r awdurdodaeth bersonol gan a lleoliad yn llysoedd talaith Sir Napa yn Nhalaith California neu Lys Dosbarth yn yr Unol Daleithiau, Rhanbarth Gogleddol California, ac yn ildio unrhyw wrthwynebiad i'r awdurdodaeth neu'r lleoliad hwnnw.

Adran 19 - Newidiadau i'r Telerau Gwasanaeth

Gallwch adolygu'r fersiwn fwyaf cyfredol o'r Telerau Gwasanaeth ar unrhyw adeg ar y dudalen hon. Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau, yn ategu neu'n diweddaru'r Telerau hyn o bryd i'w gilydd. Bydd y Telerau diwygiedig yn effeithiol ar neu ar ôl y dyddiad postio. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno, os ydych chi'n defnyddio'r Gwasanaethau ar ôl y dyddiad y mae'r Telerau wedi newid, bydd Keto-Mojo yn trin eich defnydd fel derbyniad o'r Telerau wedi'u diweddaru.

Os gwnawn newid sylweddol i'r Telerau, byddwn yn rhoi rhybudd i chi dri deg (30) diwrnod cyn dyddiad effeithiol y newidiadau trwy bostio rhybudd ar ein gwefan a thrwy anfon e-bost atoch i'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer. . Oni bai eich bod yn ein hysbysu cyn pen trideg (30) diwrnod o'r amser y byddwch yn derbyn rhybudd o'r telerau newydd nad ydych yn cytuno i'r telerau, bernir eich bod wedi cytuno i'r Telerau newydd. Rydych chi'n deall y gallai ein perthynas â chi gael ei lywodraethu gan delerau neu gytundeb ychwanegol.

Adran 20 - Gwybodaeth Gyswllt

Dylid anfon cwestiynau am y Telerau Gwasanaeth atom yn groove@keto-mojo.com.

 

cta-booklet

Ddim ar ein rhestr bostio?
Cofrestrwch a chael 3 Rysáit Cinio Keto-Mojo Hawdd, Gourmet!

Yn Keto-Mojo, rydym yn credu mewn rhannu - rhannu newyddion cymunedol keto, gwyddoniaeth ac astudiaethau pwysig, ryseitiau keto gwych, cynhyrchion rydyn ni'n eu caru, a phroffiliau pobl sy'n ein hysbrydoli.

Ymunwch â'n cymuned nawr a chael 3 rysáit unigryw nad ydyn nhw i'w cael ar ein gwefan.

Show Buttons
Hide Buttons
X.