fbpx

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Dyddiad: Hydref 1, 2019

Mae Keto-Mojo (“Keto-Mojo” o hyn allan “ni,” “ein,” neu “ni”) wedi ymrwymo i ddiogelu a thrafod eich Gwybodaeth Bersonol mewn modd cyfrifol a diogel.

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut rydym yn prosesu'ch Gwybodaeth Bersonol wrth i chi ddefnyddio ein gwefan yn https://keto-mojo.com/ ac unrhyw wasanaethau, offer, technoleg, cynhyrchion, nodweddion, ac apiau symudol (gyda'i gilydd, y “Gwasanaethau”) a ddarperir, a weithredir neu sy'n eiddo i Keto-Mojo. Pan fyddwn yn casglu, cyrchu, defnyddio neu wneud unrhyw beth gyda'ch Gwybodaeth Bersonol, rydym yn “prosesu” eich Gwybodaeth Bersonol.

Darllenwch ein Telerau Defnyddio cyn cyrchu ein Gwasanaethau. Trwy dderbyn y Telerau Defnyddio, rydych chi'n cytuno â'n harferion preifatrwydd fel y disgrifir yn y Polisi hwn. Os na allwch gytuno â'r Polisi, y Telerau Defnyddio hyn, neu bolisïau eraill, peidiwch â chyrchu na defnyddio ein Gwasanaethau.

Efallai y byddwn yn addasu'r Polisi hwn ar unrhyw adeg, heb rybudd ymlaen llaw, a gall newidiadau fod yn berthnasol i unrhyw Wybodaeth Bersonol sydd gennym amdanoch eisoes, yn ogystal ag unrhyw Wybodaeth Bersonol newydd a gesglir ar ôl i'r Polisi gael ei addasu. Os gwnawn newidiadau, byddwn yn eich hysbysu trwy adolygu'r dyddiad ar frig y Polisi hwn. Byddwn yn rhoi rhybudd ymlaen llaw i chi os gwnawn unrhyw newidiadau sylweddol i'r ffordd yr ydym yn casglu, defnyddio neu ddatgelu eich Gwybodaeth Bersonol neu sy'n effeithio ar eich hawliau o dan y Polisi hwn. Os byddwch yn parhau i gyrchu neu ddefnyddio ein Gwasanaethau ar ôl derbyn yr hysbysiad o newidiadau, rydych yn cydnabod eich bod yn derbyn y Polisi wedi'i ddiweddaru.

Yn ogystal, efallai y byddwn yn darparu datgeliadau amser real neu wybodaeth ychwanegol i chi am arferion trin Gwybodaeth Bersonol rhannau penodol o'n Gwasanaethau. Gall hysbysiadau o'r fath ategu'r Polisi hwn neu roi dewisiadau ychwanegol i chi ynglŷn â sut rydym yn prosesu eich Gwybodaeth Bersonol.

Adran 1 - Gwybodaeth a Gasglwn Trwy Eich Defnydd o'r Gwasanaethau

Gwybodaeth Bersonol yw unrhyw wybodaeth sy'n eich adnabod chi neu'n eich gwneud chi'n adnabyddadwy. Rydym yn casglu gwahanol fathau o Wybodaeth Bersonol pan fyddwch chi'n cyrchu neu'n defnyddio ein Gwasanaethau, gan gynnwys:

 1. Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni. Mewn cysylltiad â'r Gwasanaethau, efallai y byddwn yn gofyn ichi ddarparu'r categorïau hyn o Wybodaeth Bersonol:
 • Gwybodaeth Gyfrif: Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu amdanoch chi'ch hun i gael mynediad i'n Gwasanaethau, gan gynnwys enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cyfeiriad postio, a chyfrinair, fel y gallwn gyfathrebu â chi a darparu'r Gwasanaethau i chi.
 • Gwybodaeth Hunan-Adroddedig: Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu amdanoch chi'ch hun, gan gynnwys eich ymatebion cwestiwn, demograffeg, ffordd o fyw, diet, nodau colli pwysau, neu unrhyw ddata arall rydych chi'n ei gyflwyno wrth ddefnyddio ein Gwasanaethau.
 • Gwybodaeth Talu: Os a phryd y gwnewch archeb trwy ein Gwasanaethau, bydd angen i chi ddarparu cerdyn credyd i ni ei dalu, gan gynnwys gwybodaeth filio fel eich cyfeiriad bilio, rhif ffôn, ac enw ar y cerdyn talu. Mae darparwr gwasanaeth trydydd parti yn storio ac yn prosesu'r wybodaeth hon yn ddiogel a dim ond at ddibenion marcio archeb trwy ein Gwasanaethau.
 • Gwybodaeth Wirfoddol: Gwybodaeth wirfoddol yw gwybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni yn wirfoddol trwy lenwi ffurflenni gwe, cymryd rhan mewn arolygon barn, neu gyfrannu at flogiau, postiadau, cysylltu â gwasanaeth cwsmeriaid a chyfryngau eraill.

 

 1. Gwybodaeth Defnydd a gesglir yn awtomatig. Pan ddefnyddiwch y Gwasanaethau, byddwn yn casglu gwybodaeth yn awtomatig am y Gwasanaethau rydych chi'n eu defnyddio a sut rydych chi'n eu defnyddio (“Gwybodaeth Defnydd”), fel y disgrifir isod.
 • Data Gwasanaeth: Rydyn ni'n casglu gwybodaeth am eich rhyngweithio â'r Gwasanaethau, fel y tudalennau neu gynnwys arall rydych chi'n edrych arno, a chamau gweithredu eraill rydych chi'n eu perfformio wrth ddefnyddio'r Gwasanaethau.
 • Data Log: Rydym yn casglu gwybodaeth log yn awtomatig pan fyddwch chi'n defnyddio'r Gwasanaethau. Gallai hyn gynnwys eich cyfeiriad IP, amseroedd mynediad, gwybodaeth caledwedd a meddalwedd, gwybodaeth am ddyfeisiau, gwybodaeth am ddigwyddiadau dyfeisiau (ee damweiniau, mewngofnodi aflwyddiannus, math o borwr), y dudalen we rydych chi wedi edrych arni neu ymgysylltu â hi cyn neu ar ôl defnyddio'r Gwasanaethau, a gwybodaeth berthnasol arall. Rydym yn casglu ac yn monitro'r data hwn er mwyn cadw golwg ar ddiogelwch a phreifatrwydd eich cyfrif.
 • Cwcis a Thechnolegau Olrhain Tebyg: Efallai y byddwn yn defnyddio technolegau olrhain amrywiol i gasglu a storio gwybodaeth am eich defnydd o'n Gwasanaethau. Rydym yn defnyddio'r offer hyn i sicrhau eich bod yn derbyn profiad wedi'i bersonoli, i ddarparu rhai swyddogaethau i chi ar ein Gwasanaethau, i gadw'ch cyfrif yn ddiogel, ac i wella a gwneud y gorau o'n Gwasanaethau. Cyfeiriwch at yr adran “Cwcis a Thechnolegau Olrhain Tebyg” isod i gael mwy o wybodaeth.
 1. Gwybodaeth o'n dyfeisiau. Os ydych chi'n prynu unrhyw un o'n profion neu ddyfeisiau casglu gwybodaeth iechyd, gellir trosglwyddo'r darlleniadau a / neu'r canlyniadau i ni yn awtomatig neu efallai y byddwn yn gofyn i chi hunan-riportio'r canlyniadau i ni yn eich cyfrif neu trwy ddull arall o drosglwyddo'n ddiogel. Er enghraifft, bydd ein Mynegai Cetone Glwcos ein Mesurydd Keto-Mojo yn trin, storio a dadansoddi eich bio-sampl, gan gynnwys sampl gwaed ac efallai y byddwch chi'n cyflwyno'ch canlyniadau i ni yn eich cyfrif.

 

 1. Gwybodaeth gan drydydd partïon. O bryd i'w gilydd, gall Keto-Mojo ganiatáu ichi gysylltu neu drosglwyddo'ch gwybodaeth i gais neu wasanaeth trydydd parti neu oddi yno. Os dewiswch gymryd rhan, efallai y byddwn yn casglu Gwybodaeth Bersonol amdanoch chi gan y trydydd parti. Ar ôl i'r Wybodaeth Bersonol gael ei throsglwyddo i Keto-Mojo gan drydydd parti, efallai na fyddwch yn gallu diddymu neu ddileu'r wybodaeth.

Adran 2 - Sut Rydym yn Defnyddio'ch Gwybodaeth

Gellir defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol at wahanol ddibenion, gan gynnwys:

 

 • I Ddarparu Ein Gwasanaethau. Pan fyddwch chi'n cyrchu neu'n defnyddio ein Gwasanaethau, rydyn ni'n prosesu rhai Gwybodaeth Bersonol amdanoch chi i allu darparu ein Gwasanaethau i chi. Mae rhai enghreifftiau o sut rydym yn prosesu eich Gwybodaeth Bersonol yn ein Gwasanaethau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:
 • I gydlynu a chyfathrebu am logisteg ac olrhain eich gorchymyn prawf,
 • I dalu am y Gwasanaethau, a
 • Dadansoddi neu ragfynegi rhai nodweddion neu ganlyniadau yn eich cyfrif.

Ni allwn ddarparu ein Gwasanaethau i chi heb brosesu'ch Gwybodaeth Bersonol o'r fath.

 

 • Cyfathrebu â Chi. Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer ein Gwasanaethau, byddwch chi'n derbyn cyfathrebiadau cysylltiedig â Gwasanaeth. Mae ein cyfathrebiadau sy'n gysylltiedig â Gwasanaeth yn negeseuon trafodion am eich cyfrif, gwybodaeth filio, eich canlyniadau, arolygon, cefnogaeth, gwasanaeth cwsmeriaid, ymchwil y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo neu yr ydych yn cymryd rhan ynddo, newidiadau polisi, neu hysbysiadau eraill sy'n gysylltiedig â Gwasanaeth. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol ar gyfer cyfathrebu a mentrau marchnata, hyrwyddo, neu gynlluniau ysgubo. Gallwch reoli eich dewisiadau e-bost ac optio allan o rai cyfathrebiadau. Fodd bynnag, mae cyfathrebiadau cysylltiedig â gwasanaeth yn angenrheidiol er mwyn i ni barhau i ddarparu ein Gwasanaethau i chi.

 

 • Gorfodi ein Telerau, Cytundebau neu Bolisïau. Er mwyn cynnal amgylchedd diogel, dibynadwy y gellir ymddiried ynddo i chi pan fyddwch chi'n defnyddio'r Gwasanaethau, rydyn ni'n defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol i sicrhau bod ein telerau, polisïau a chytundebau gyda chi ac unrhyw drydydd partïon yn cael eu gorfodi. Rydym yn mynd ati i fonitro, ymchwilio, atal a lliniaru unrhyw weithgareddau gwaharddedig a amheuir neu wirioneddol ar ein Gwasanaethau. Mae'n ofynnol i ni brosesu'ch Gwybodaeth Bersonol at y diben hwn i ddarparu ein Gwasanaethau.

 

 • Ar gyfer Ymchwil a Datblygu Cynnyrch. Rydym am sicrhau bod ein Gwasanaethau yn gwella ac yn ehangu'n barhaus fel ein bod yn diwallu ac yn rhagori ar eich anghenion a'ch disgwyliadau. I wneud hynny, efallai y byddwn yn prosesu eich Gwybodaeth Bersonol i wella, optimeiddio neu ehangu ein Gwasanaethau neu nodweddion ein Gwasanaethau. Rydyn ni'n gwneud hynny trwy brosesu gwybodaeth am eich defnydd o'r Gwasanaethau, unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni, a thrwy fesur, olrhain, a dadansoddi tueddiadau a defnydd mewn cysylltiad â'ch defnydd chi neu berfformiad ein Gwasanaethau. Rydym yn cymryd mesurau diogelwch ychwanegol wrth brosesu eich Gwybodaeth Bersonol at ddibenion o'r fath, megis trwy ddad-adnabod (neu “ffugenw”) eich Gwybodaeth Bersonol a chyfyngu mynediad i ddata o'r fath. Heb brosesu eich gwybodaeth at ddibenion o'r fath, efallai na fyddwn yn gallu sicrhau eich boddhad parhaus wrth ddefnyddio ein Gwasanaethau.

 

 • Ar gyfer Ymchwil Wyddonol a Chefnogaeth Treialon Clinigol. Gall Keto-Mojo ddefnyddio eich ymddygiad Gwybodaeth Bersonol heb ei nodi neu ffug-enw, boed yn annibynnol, mewn cydweithrediad â thrydydd partïon, neu wedi'i noddi gan drydydd parti, ymchwil wyddonol gyda'r nod o greu gwybodaeth gyffredin. Yn y pen draw, gellir cyhoeddi ymchwil mewn cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid neu ei fasnacheiddio naill ai gan Keto-Mojo neu drydydd parti, ond ni fydd yn cynnwys eich enw na Gwybodaeth Gyfrif arall. Yn ogystal, gellir defnyddio'r Gwasanaethau Keto-Mojo, gan gynnwys ein dyfeisiau, i gefnogi treialon clinigol. Gall Keto-Mojo ddefnyddio gwybodaeth a gesglir trwy ein Gwasanaethau fel rhan o dreial clinigol at unrhyw un o'r dibenion a restrir uchod, neu unrhyw bwrpas a ganiateir o dan y gyfraith berthnasol.

 

 • Cydymffurfio â Deddfau Cymwys. Efallai y bydd gofyn i ni brosesu eich Gwybodaeth Bersonol o dan rai deddfau a rheoliadau, megis deddfau treth. Byddwn hefyd yn prosesu unrhyw wybodaeth a'r holl wybodaeth i asiantaethau gorfodaeth cyfraith neu eraill os bydd gofyn iddynt wneud hynny yn ôl y gyfraith neu yn y gred ddidwyll bod angen cadw neu ddatgelu o'r fath yn rhesymol angenrheidiol i: (a) gydymffurfio â phroses gyfreithiol neu reoleiddiol (megis a achos barnwrol, gorchymyn llys, neu ymchwiliad gan y llywodraeth) neu rwymedigaethau a allai fod yn ddyledus inni yn unol â rheolau, deddfau a rheoliadau moesegol a phroffesiynol eraill; (b) gorfodi Telerau Gwasanaeth Keto-Mojo a pholisïau eraill; (c) ymateb i honiadau bod unrhyw gynnwys yn torri hawliau trydydd partïon; neu (ch) amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch personol Keto-Mojo, ei weithwyr, ei ddefnyddwyr, ei gleientiaid a'r cyhoedd. Ni allwn ddarparu'r Gwasanaethau i chi heb brosesu o'r fath.

Adran 3 - Sut Rydym yn Rhannu Eich Gwybodaeth

Efallai y byddwn yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol fel a ganlyn:

 1. Darparwyr Gwasanaeth Trydydd Parti. Efallai y byddwn yn defnyddio trydydd partïon i berfformio rhai gwasanaethau ar ein rhan mewn cysylltiad â'r Gwasanaethau megis:
 • i brosesu a storio data, gan gynnwys eich Gwybodaeth Bersonol;
 • olrhain, dadansoddi ac addasu ein Gwasanaethau;
 • ar gyfer marchnata, hysbysebu a dosbarthu;
 • i'n cynorthwyo i ddarparu cymorth i gwsmeriaid i chi; a
 • i gefnogi ein hymdrechion TG a diogelwch.

Siop Ar-lein. Mae Shopify, Inc. yn cynnal y platfform e-fasnach ar-lein sy'n caniatáu inni werthu ein cynhyrchion a'n Gwasanaethau i chi. Mae Gwybodaeth Bersonol yn cael ei storio gan storfa ddata Shopify, cronfeydd data a'r cymhwysiad Shopify cyffredinol. Maen nhw'n storio'ch data ar weinydd diogel y tu ôl i wal dân.

Os dewiswch borth talu uniongyrchol i gwblhau eich pryniant bydd Shopify yn storio data eich cerdyn credyd. Mae wedi'i amgryptio trwy Safon Diogelwch Data'r Diwydiant Cerdyn Talu (PCI-DSS). Dim ond cyhyd ag sy'n angenrheidiol i gwblhau eich trafodiad prynu y caiff eich data trafodion prynu ei storio. Ar ôl i hynny gael ei gwblhau, caiff eich gwybodaeth trafodiad prynu ei dileu.

Mae pob porth talu uniongyrchol yn cadw at y safonau a osodir gan PCI-DSS fel y'u rheolir gan Gyngor Safonau Diogelwch PCI, sy'n ymdrech ar y cyd gan frandiau fel Visa, Mastercard, American Express a Discover.

Mae gofynion PCI-DSS yn helpu i sicrhau bod ein siop a'i darparwyr gwasanaeth yn trin gwybodaeth cardiau credyd yn ddiogel. I gael mwy o fewnwelediad, efallai yr hoffech chi ddarllen Shopify's hefyd Telerau Gwasanaeth  neu Datganiad Preifatrwydd.

Google Analytics. Mae Google Analytics fel darparwr gwasanaeth dadansoddeg. Dysgu mwy am sut mae Google yn casglu ac yn defnyddio data yma. I optio allan o Nodweddion Hysbysebu Google Analytics, defnyddiwch Gosodiadau Ad Google. I optio allan o Google Analytics yn llwyr, defnyddiwch y ddolen hon.

Nid oes gan y trydydd partïon rydyn ni'n gweithio gyda nhw ganiatâd i ddefnyddio'r wybodaeth rydyn ni'n ei rhannu gyda nhw y tu hwnt i'r hyn sy'n angenrheidiol i'n cynorthwyo. Rydym yn gweithredu cytundebau gyda thrydydd partïon i sicrhau eu bod yn defnyddio mesurau diogelwch digonol wrth brosesu eich Gwybodaeth Bersonol yn unol â'r Polisi hwn.

Fodd bynnag, mae gan rai darparwyr gwasanaeth trydydd parti, megis pyrth talu a phroseswyr trafodion talu eraill, eu polisïau preifatrwydd eu hunain mewn perthynas â'r wybodaeth y mae'n ofynnol i ni ei darparu iddynt ar gyfer eich trafodion sy'n gysylltiedig â phrynu.

Ar gyfer y darparwyr hyn, rydym yn argymell eich bod yn darllen eu polisïau preifatrwydd fel y gallwch ddeall y modd y bydd y darparwyr hyn yn trin eich Gwybodaeth Bersonol. Yn benodol, cofiwch y gallai rhai darparwyr fod wedi'u lleoli mewn neu fod â chyfleusterau sydd wedi'u lleoli mewn awdurdodaeth wahanol na chi neu ni. Os dewiswch fynd ymlaen â thrafodiad sy'n cynnwys gwasanaethau darparwr gwasanaeth trydydd parti, yna gall eich gwybodaeth ddod yn ddarostyngedig i gyfreithiau'r awdurdodaeth (au) y mae'r darparwr gwasanaeth hwnnw neu ei gyfleusterau wedi'u lleoli ynddynt.

 1. Uno, Methdaliad, neu Ad-drefnu Corfforaethol. Efallai y byddwn yn datgelu a throsglwyddo eich Gwybodaeth Bersonol i berchennog dilynol, cydberchennog, neu weithredwr Keto-Mojo neu'r Gwasanaethau, neu mewn cysylltiad ag uno, cydgrynhoi, ailstrwythuro, gwerthu bron pob un o'n buddiannau a / neu ein hasedau. (h.y., achos methdaliad), neu newid corfforaethol arall. Byddwn yn eich hysbysu gydag unrhyw ddewisiadau a allai fod gennych o ran eich Gwybodaeth Bersonol pan fyddwn yn ymgymryd ag uno, methdaliad neu ad-drefnu corfforaethol.

 

 1. Rhwymedigaethau Cyfreithiol a Diogelwch. Efallai y byddwn yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol os yw'n rhesymol angenrheidiol:
 • Cydymffurfio â phroses gyfreithiol ddilys (ee, subpoenas, gwarantau, gorchmynion llys, ac ati);
 • Cydymffurfio â cheisiadau neu ymchwiliadau gan awdurdodau cyhoeddus;
 • Cydymffurfio â deddfau neu reoliadau cymwys;
 • Gorfodi neu gymhwyso polisïau neu bolisïau Keto-Mojo ein partneriaid busnes;
 • Amddiffyn diogelwch neu gyfanrwydd y Gwasanaethau; neu
 • Amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch Keto-Mojo, ein gweithwyr neu ddefnyddwyr, partneriaid a chysylltiadau, neu bobl naturiol eraill.
 1. At unrhyw bwrpas arall, gyda'ch caniatâd. Efallai y byddwn yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol ar eich rhan neu ar eich cais. Dim ond gyda'ch caniatâd penodol y byddwn yn gwneud hynny. Os byddwch yn rhoi eich caniatâd i rannu eich gwybodaeth, gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Ni fydd tynnu eich caniatâd yn ôl yn dadwneud nac yn gwrthdroi cyfreithlondeb unrhyw brosesu blaenorol, ac mewn rhai achosion ni chaniateir adfer Gwybodaeth Bersonol ar ôl ei rhannu. Cysylltwch â ni yn groove@keto-mojo.com os hoffech dynnu eich caniatâd yn ôl.

Adran 4 - Eich Dewisiadau

 1. Eich Cyfrif. Gallwch gyrchu eich Gwybodaeth Cyfrif Keto-Mojo trwy fynd i'r dudalen “Eich Cyfrif”. Gallwch olygu eich Gwybodaeth Gyfrif yn ôl yr angen, fel eich cyfeiriad e-bost, enw, rhif ffôn, a mwy. Pan fyddwch yn diweddaru eich Gwybodaeth Gyfrif, efallai y byddwn yn cadw copi o'ch manylion cyfrif blaenorol ar gyfer ein cofnodion ac i atal twyll neu weithgareddau eraill sy'n torri ein telerau, polisïau a chytundebau. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu rhywfaint o'ch Gwybodaeth Bersonol i ni, fel eich enw neu e-bost, ni fyddwn yn gallu rhoi mynediad ichi i'n Gwasanaethau mwyach.

 

 1. Gwybodaeth Hunan-Adroddedig a Gwirfoddol. Efallai y byddwch yn dewis peidio â darparu rhywfaint o'ch Gwybodaeth Bersonol i ni. Er enghraifft, nid yw'n ofynnol i chi gwblhau unrhyw arolwg a anfonwn atoch. Mewn rhai achosion, efallai y gallwch olygu eich atebion i ffurflenni, arolygon neu nodweddion rydych chi'n eu cyflwyno i ni. Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani yn eich cyfrif, cysylltwch â ni yn groove@keto-mojo.com gyda'ch cais.

 

 1. Dewisiadau Cyfathrebu. Os nad ydych am dderbyn e-byst gennym ni, addaswch eich dewisiadau cyfathrebu neu cliciwch y ddolen dad-danysgrifio yn yr e-bost a gawsoch gennym ni. Ni fyddwch yn gallu dad-danysgrifio o gyfathrebiadau cysylltiedig â Gwasanaeth gan eu bod yn angenrheidiol i ni barhau i gynnig y Gwasanaethau i chi.

 

 1. Dileu Cyfrif. Ar unrhyw adeg, gallwch ddileu eich cyfrif neu ddileu ein App o'ch dyfais symudol. Nid yw dileu ein Ap yn dileu eich cyfrif na'r Wybodaeth Bersonol gysylltiedig. Os ydych am ddileu eich cyfrif yn llwyr, anfonwch e-bost atom yn groove@keto-mojo.com. Sylwch fod dileu Keto-Mojo o'ch Gwybodaeth Bersonol yn ddarostyngedig i gyfyngiadau, gan gynnwys unrhyw ofynion cadw cyfreithiol cymwys.

Os ydych chi wedi'ch lleoli yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig neu'r Swistir, cyfeiriwch at yr adran isod o'r enw, “Rhybudd i Unigolion yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig a'r Swistir” i gael gwybodaeth am ddewisiadau ychwanegol a hawliau i'ch Personol. Gwybodaeth.

Adran 5 - Gwasanaethau Trydydd Parti

Efallai y byddwch yn dod o hyd i ddolenni i wefannau eraill, cymwysiadau trydydd parti, a barochr ar ein Gwasanaethau nad ydym yn berchen arnynt neu'n eu rheoli. Pan gliciwch ar ddolenni yn ein Gwasanaeth, gallant eich cyfeirio i ffwrdd o'n Gwefan. Nid ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd gwefannau eraill ac rydym yn eich annog i ddarllen eu datganiadau preifatrwydd. Ar ôl i chi adael ein Gwasanaeth neu gael eich ailgyfeirio i wefan neu gais trydydd parti, nid ydych chi bellach yn cael eich llywodraethu gan y Polisi Preifatrwydd hwn na Thelerau Gwasanaeth ein gwefan.

Adran 6 - Diogelwch

Er mwyn amddiffyn eich Gwybodaeth Bersonol, rydym yn cymryd rhagofalon rhesymol ac yn dilyn arferion safonol y diwydiant i sicrhau nad yw'n cael ei golli, ei gamddefnyddio, ei gyrchu, ei ddatgelu, ei newid na'i ddinistrio'n amhriodol.

Os ydych chi'n darparu gwybodaeth eich cerdyn credyd i ni, mae'r wybodaeth wedi'i hamgryptio gan ddefnyddio technoleg haen soced ddiogel (SSL) a'i storio gydag amgryptio AES-256. Dylech fod yn ymwybodol, yn anffodus, na all unrhyw system fod yn 100% yn ddiogel. Bydd risg bob amser y bydd eich Gwybodaeth Bersonol yn cael ei chyfaddawdu. Rydym hefyd yn dibynnu arnoch chi i gadw'ch Gwybodaeth Gyfrif yn ddiogel trwy gadw'ch cyfrinair yn gyfrinachol a chymryd rhagofalon i gadw eraill rhag cyrchu'ch cyfrif. Rhowch wybod i ni ar unwaith yn groove@keto-mojo.com os dewch yn ymwybodol o unrhyw fynediad heb awdurdod i'ch cyfrif neu ei ddefnyddio.

Adran 7 - Preifatrwydd Plant

Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cynrychioli eich bod chi o leiaf yn oed y mwyafrif yn eich awdurdodaeth preswylio, neu mai chi yw oedran y mwyafrif yn eich awdurdodaeth preswyl ac rydych chi wedi rhoi eich caniatâd i ni ganiatáu i unrhyw un o'ch mân ddibynyddion wneud hynny defnyddiwch y wefan hon. Cysylltwch â ni os ydych yn credu ein bod wedi casglu Gwybodaeth Bersonol am blentyn heb gydsyniad eu rhiant neu warcheidwad fel y gallwn weithredu i atal mynediad o'r fath ac i ddileu eu Gwybodaeth Bersonol o'n Gwasanaethau.

Adran 8 - Cadw

Yn gyffredinol, rydym yn cadw'ch Gwybodaeth Bersonol cyhyd ag y bo angen i gyflawni dibenion casglu neu i gydymffurfio â'r gyfraith berthnasol. Fel arall, byddwn yn ceisio dileu eich Gwybodaeth Bersonol ar eich cais neu pan nad oes ei hangen arnom mwyach at y dibenion y cafodd ei chasglu'n wreiddiol. Ni fyddwn yn dileu unrhyw Wybodaeth Bersonol sydd hefyd yn ymwneud ag unigolion eraill, oni bai bod unigolion eraill o'r fath hefyd am ddileu eu Gwybodaeth Bersonol ar yr un pryd.

Adran 9 - Rhybudd i Unigolion yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig a'r Swistir

Mae'r adran hon ond yn berthnasol i unigolion sy'n defnyddio neu'n cyrchu ein Gwasanaeth tra'u bod wedi'u lleoli yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig, neu'r Swistir (gyda'i gilydd, y “Gwledydd Ewropeaidd”) ar adeg casglu'r data.

Efallai y byddwn yn gofyn i chi nodi ym mha wlad rydych chi wedi'ch lleoli pan fyddwch chi'n defnyddio neu'n cyrchu rhai o'r Gwasanaethau, neu efallai y byddwn ni'n dibynnu ar eich cyfeiriad IP i nodi ym mha wlad rydych chi wedi'ch lleoli. Pan fyddwn ni'n dibynnu ar eich cyfeiriad IP, ni allwn wneud cais telerau'r adran hon i unrhyw unigolyn sy'n cuddio neu fel arall yn cuddio eu gwybodaeth am leoliad gennym ni fel nad yw'n ymddangos wedi'i lleoli yng Ngwledydd Ewrop. Os bydd unrhyw delerau yn yr adran hon yn gwrthdaro â thelerau eraill a gynhwysir yn y Polisi hwn, bydd y telerau yn yr adran hon yn berthnasol i unigolion mewn Gwlad Ewropeaidd.

Ein Perthynas â Chi. Mae Keto-Mojo yn rheolwr data mewn perthynas ag unrhyw Wybodaeth Bersonol a gesglir gan unigolion sy'n cyrchu neu'n defnyddio ei Wasanaethau. Mae “rheolydd data” yn endid sy'n pennu'r dibenion y mae unrhyw Wybodaeth Bersonol yn cael eu prosesu ar eu cyfer a'r modd y maent yn cael eu prosesu.

Seiliau Cyfreithiol ar gyfer Prosesu Eich Gwybodaeth Bersonol. Rydym yn dibynnu ar y Canolfannau Cyfreithiol canlynol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE wrth brosesu eich Gwybodaeth Bersonol.

 • Y sail gyfreithiol i brosesu Gwybodaeth Bersonol ar gyfer yr adrannau canlynol o'r Polisi Preifatrwydd hwn yw darparu ein Gwasanaethau i chi. Mae ein prosesu yn seiliedig ar ein rhwymedigaethau contract neu i gymryd camau ar gais yr unigolyn cyn ymrwymo i gontract.
  • Adran 2 (1) Darparu Ein Gwasanaethau.
  • Adran 2 (2) Rhoi Cyfathrebu sy'n Gysylltiedig â Gwasanaeth i Chi.
  • Adran 2 (2) Gorfodi ein Telerau, Cytundebau neu Bolisïau.
  • Adran 3 (1) Darparwyr Gwasanaeth Trydydd Parti.
  • Adran 3 (2) Uno, Methdaliad, neu Ad-drefnu Corfforaethol.
  • Adran 3 (3) Rhwymedigaethau Cyfreithiol a Diogelwch.
 • Y sail gyfreithiol ar gyfer y “Ymchwil a Datblygu Cynnyrch”Adran y Polisi Preifatrwydd hwn yw ein diddordeb cyfreithlon i'ch deall yn well, i gynnal a gwella cywirdeb y wybodaeth yr ydym yn ei storio amdanoch, ac i hyrwyddo neu optimeiddio ein Gwasanaethau yn well.
 • Mae'r sail gyfreithiol i brosesu'ch Gwybodaeth Bersonol sensitif trwy ein Gwasanaethau, gan gynnwys er mwyn “Darparu Ein Gwasanaethau”, yn perfformio “Ymchwil a Datblygu Cynnyrch”, A chynnal“ Ymchwil Wyddonol a Chefnogaeth Treialon Clinigol ”, yw eich caniatâd. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg trwy ddileu eich cyfrif, y gellir ei gwblhau trwy anfon e-bost atom yn groove@keto-mojo.com; fodd bynnag, ni fydd tynnu eich caniatâd yn ôl yn effeithio ar gyfreithlondeb prosesu yn seiliedig ar gydsyniad cyn ei dynnu’n ôl.
 • Y sail gyfreithiol i brosesu ar gyfer adran “Cydymffurfio â Deddfau Cymwys” y Polisi Preifatrwydd hwn yw cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, neu er budd y cyhoedd neu er eich budd hanfodol.

Marchnata. Byddwn ond yn cysylltu â chi os ydych wedi'ch lleoli mewn Gwlad Ewropeaidd trwy ddulliau electronig (gan gynnwys e-bost neu SMS) yn seiliedig ar ein buddiannau cyfreithlon, fel y caniateir gan y gyfraith berthnasol neu eich caniatâd. Os nad ydych chi am i ni ddefnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol fel hyn, cliciwch y ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw un o'n negeseuon e-bost atoch chi neu cysylltwch â ni yn groove@keto-mojo.com. Gallwch wrthwynebu marchnata uniongyrchol ar unrhyw adeg ac yn rhad ac am ddim.

Hawliau Unigol. Rydyn ni'n darparu'r hawliau a ddisgrifir isod i chi pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaethau. Efallai y byddwn yn cyfyngu ar eich ceisiadau hawliau unigol: (a) lle mae gwrthod mynediad yn ofynnol neu'n cael ei awdurdodi gan y gyfraith; (b) pan fyddai caniatáu mynediad yn cael effaith negyddol ar breifatrwydd pobl eraill; (c) amddiffyn ein hawliau a'n heiddo; neu (ch) pan fo'r cais yn wamal neu'n afrealistig. Os hoffech arfer eich hawliau o dan y gyfraith berthnasol, cysylltwch â ni yn groove@keto-mojo.com.

 • Gallwch ofyn am fynediad neu ddileu eich Gwybodaeth Bersonol.
 • Gallwch gywiro neu ddiweddaru eich Gwybodaeth Bersonol, gwrthwynebu prosesu neu eich Gwybodaeth Bersonol, gofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich Gwybodaeth Bersonol neu ofyn am gludadwyedd eich Gwybodaeth Bersonol.
 • Os gwnaethom gasglu a phrosesu eich gwybodaeth Bersonol gyda'ch caniatâd, yna gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Ni fydd tynnu eich caniatâd yn ôl yn effeithio ar gyfreithlondeb y prosesu a wnaethom cyn eich tynnu’n ôl, ac ni fydd ychwaith yn effeithio ar brosesu eich Gwybodaeth Bersonol a gynhelir gan ddibynnu ar seiliau prosesu cyfreithlon heblaw cydsyniad.
 • Mae gennych hawl i gwyno i'ch awdurdod diogelu data lleol am ein defnydd casglu a chasglu o'ch Gwybodaeth Bersonol.

Os ydych chi'n credu ein bod wedi torri neu wedi torri eich hawliau preifatrwydd, cysylltwch â ni yn groove@keto-mojo.com fel y gallwn ddatrys eich anghydfod yn uniongyrchol.

Trosglwyddo Eich Gwybodaeth Bersonol. Pan fyddwch chi'n cyrchu neu'n defnyddio ein Gwasanaethau, gellir prosesu'ch Gwybodaeth Bersonol yn yr Unol Daleithiau neu unrhyw wlad arall lle mae Keto-Mojo, ei gysylltiadau, neu ddarparwyr gwasanaeth yn cynnal cyfleusterau. Efallai bod gan wledydd neu awdurdodaethau o'r fath gyfreithiau diogelu data sy'n llai amddiffynnol na chyfreithiau'r awdurdodaeth rydych chi'n byw ynddi. Os nad ydych am i'ch gwybodaeth gael ei throsglwyddo, ei phrosesu, neu ei chynnal y tu allan i'r wlad neu'r awdurdodaeth lle rydych wedi'ch lleoli, dylech roi'r gorau i gyrchu neu ddefnyddio'r Gwasanaethau ar unwaith.

Rydym yn trosglwyddo eich Gwybodaeth Bersonol yn ddarostyngedig i fesurau diogelwch priodol fel y caniateir o dan y Deddfau Diogelu Data. Rydym hefyd yn dibynnu ar fecanweithiau trosglwyddo cyfreithiol fel Cymalau Cytundebol Safonol neu rydym yn gweithio gyda thrydydd partïon yn yr UD sydd wedi'u hardystio o dan Fframwaith Tarian Preifatrwydd yr UE-UD a'r Swistir-UD.

Adran 10 - Rhybudd i Unigolion yng Nghaliffornia

Mae cyfraith California yn caniatáu i drigolion California ofyn i ni am rybudd sy'n nodi'r categorïau o Wybodaeth Bersonol rydyn ni'n eu rhannu gyda'n cysylltiedigion a / neu drydydd partïon at ddibenion marchnata, ac sy'n darparu gwybodaeth gyswllt ar gyfer cysylltiedigion a / neu drydydd partïon o'r fath. Os ydych chi'n byw yng Nghaliffornia ac yr hoffech gael copi o'r hysbysiad hwn, cyflwynwch gais ysgrifenedig i ni yn y cyfeiriad a ddarperir o dan yr adran “Gwybodaeth Gyswllt”.

Adran 11 - Peidiwch â Thracio Signalau

Ar hyn o bryd, nid ydym yn monitro nac yn cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â signalau Peidiwch â Thracio neu fecanweithiau eraill, sy'n golygu ein bod yn casglu gwybodaeth am eich gweithgaredd ar-lein wrth i chi ddefnyddio'r Gwasanaethau ac ar ôl i chi adael ein Gwasanaethau.

Adran 12 - Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Rydym yn cadw'r hawl i addasu'r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg, felly adolygwch ef yn aml. Bydd newidiadau ac eglurhad yn dod i rym ar unwaith wrth eu postio ar y wefan. Os gwnawn newidiadau sylweddol i'r polisi hwn, byddwn yn eich hysbysu yma ei fod wedi'i ddiweddaru, fel eich bod yn ymwybodol o ba wybodaeth a gasglwn, sut rydym yn ei defnyddio, ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, yr ydym yn ei defnyddio a / neu'n ei datgelu it.

Cwestiynau a Gwybodaeth Gyswllt

Os hoffech gyrchu, cywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi, cofrestru cwyn, neu ddim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â'n Swyddog Cydymffurfiaeth Preifatrwydd yn groove@keto-mojo.com neu trwy'r post yn:

Keto-Mojo
Parthed: Swyddog Cydymffurfiaeth Preifatrwydd
952 Stryd yr Ysgol

Napa, California, UD 94559

 

cta-booklet

Ddim ar ein rhestr bostio?
Cofrestrwch a chael 3 Rysáit Cinio Keto-Mojo Hawdd, Gourmet!

Yn Keto-Mojo, rydym yn credu mewn rhannu - rhannu newyddion cymunedol keto, gwyddoniaeth ac astudiaethau pwysig, ryseitiau keto gwych, cynhyrchion rydyn ni'n eu caru, a phroffiliau pobl sy'n ein hysbrydoli.

Ymunwch â'n cymuned nawr a chael 3 rysáit unigryw nad ydyn nhw i'w cael ar ein gwefan.

Show Buttons
Hide Buttons
X.